Je slovo "DOTACE" sprosté slovo? Ne není. Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý, finanční  dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. V některých oborech, jako je tomu například u veřejné osobní dopravy, se dotace provádějí formou úhrady prokazatelné ztráty, případně zákonem definovaného přiměřeného zisku.

Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace). Dotace financované ze strukturálních fondů EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Strukturální fondy jsou pak na národní úrovni rozdělovány v rámci jednotlivých operačních programů.

celá ČR včetně hl. města Prahy

Národní plán obnovy

image

celá ČR mimo hl. města Prahy

OP TAK

image

celá ČR včetně  hl. města Prahy

OPŽP

image

celá ČR mimo hl. města Prahy + 

PRV

image

celá ČR

TAČR

image

celá ČR

Modernizační fond

image

celá ČR mimo hl. města Prahy

Zaměstnanost + Povez

image

celá ČR

REACT-EU  

image

celá ČR mimo hl. města Prahy +

NRB - úvěry, záruky

image

celá ČR 

Nová Zelená Úsporám

image

celá ČR

Dotace vlády ČR

image

Území hl. města Prahy 

OP Praha - pól růstu ČR

image

celá ČR 

Ostatní národní dotace

image

celá ČR

Country for the Future

image

celá ČR

IROP

image

Twitter

Instagram