Technologická agentura České republiky      

  Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 

  JAKÉ JSOU VÝHODY DOTACÍ Z TAČR?

  • finanční podporu obdržíte je před realizací projektu, takže rychle vylepší cashflow,
  • pokrývají vyšší procento nákladů (až 80 %),
  • uplatníte více typů nákladů,
  • mají benevolentnější pravidla.
  • žádat mohou všechna města včetně Hl. města Prahy.


Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje:

  > přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,
  > hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
  > poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, 
  > kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
  > hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
  > zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,
  > poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
  > podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,
  > jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
  > spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

image
image