POVEZ II „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“.     
                                                                                                                                                 otevřená výzva                                                                 


            Jaký problém projekt řeší?

  • Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Pro koho je projekt určen?

  • Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.
  • Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy). 

Jaké jsou formy podpory?
Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. 

  • Zaměstnavateli je hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se odvíjí dle pravidel poskytování veřejné podpory (de minimis, blokové výjimky či dočasného rámce). Vzdělávání je realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.
   Vzdělávání může být zajištěno:
   1. externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
   2. interními lektory zaměstnavatele (uznatelné budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj). Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek je však omezen maximální hodinovou sazbou, která je v projektu uznatelná.
  • Vzdělávání může být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž je umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.
  • Zaměstnavateli je poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji. 

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

  • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
  • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
  • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
  • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
  • Žádosti je možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

image
image
image
image

Celé znění výzvy, včetně všech dokumentů naleznete u poskytovatele dotace.