Fotovoltaické systémy s/bez akumulace   

(vyhlášení výzvy  8.3.2022, příjem žádostí od 30.11.2022)


Aktualizováno dne 29. 8. 2022:

Vážení uchazeči o podporu ve Výzvě „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“,
s ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví prodlužujeme příjem žádostí o podporu na nový termín 30. listopadu 2022. S touto informací dále sdělujeme, že dodatečné nezbytné prostředky pro další podané žádosti budou realizovány v rámci finančních možností Národního plánu obnovy a iniciativy REPowerEU, kde připravujeme dodatečnou obálku ve výši až 2 mld. Kč. Zároveň tímto prodlužujeme termín pro dodání podkladů k ROPD ze 180 na 270 dní (bod 8.3 Výzvy).


Aktivity:

 • podpora výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem do 1 MWh,
 • pouze pro instalace na střechách a fasádách firemních objektů (nejsou podporovány instalace na pozemcích),
 • uznatelným nákladem bude také akumulace energie, která by měla sloužit k optimalizaci výroby elektrické energie,
 • možnost vlastní spotřeby energie nebo prodej do sítě.


Způsobilé výdaje:

 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie, které zahrnují:
  • fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší náklady).
 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny)
  • externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace:
   • realizační dokumentace stavby,
   • dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě


Alokace:

  • 4 mld. Kč
  • příjem žádostí garantován 1 měsíc
Míra podpory:
 • 35 % pořízení a instalace FVE
 • 50 % akumulace energie (baterie) mimo území hlavního města Prahy
 • 45 % akumulace energie (baterie) na území hlavního města Prahy

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty (OSVČ, MPS a VP do 3 tis. zaměstnanců) na území celé ČR - vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.


Termín výzvy:

  • Termín vyhlášení výzvy:                                                                    08.03. 2022
  • Plánovaný příjem žádostí:                                                                22.03. 2022
  • Plánované ukončení příjmu žádostí:                                             31.08.2022   
  • Nejzazší datum ukončení projektu:                                               30. 11. 2023
  • Doba udržitelnosti projektu:                                                             5 let
  • Předpokládaný termín připojení musí být nejpozději              31. 8. 2023.

image

Celé znění výzvy, včetně všech dokumentů naleznete u poskytovatele dotace.